Стипендии на БДД

Българското дерматологично дружество (БДД) отпуска всяка година стипендии в размер до 1000 евро еднократно за млади дерматолози със специалност или в хода на тяхната специализация в следните категории:

I. Стипендия за специализация в клиника / лаборатория извън България. За целта е необходимо кандидатите да представят следните документи:
1. Покана или писмено потвърждение от ръководителя на съотвеното приемащо звено.
2. Формулирана тема на специализацията.
3. Съгласие на ръководителя на научното звено, към което принадлежи кандидатът.
4. С предимство се ползват кандидати, които имат публикации във връзка с темата на специализацията.

II. Стипендия за участие в международни научни форуми с доклад или постер. Оценяването на кандидатите се извършва по точкова система, въз основа на сбор от точките, получени от следните критерии:
1. Публикации в международни научни списания – 5 т.
2. Публикации в български научни списания – 4 т.
3. Орални презентации (доклади, free communications, казуистика) пред международни научни форуми – 3 т.
4. Орални презентации (доклади, free communications) пред научни форуми в България – 2 т.
5. Участие с постер в международни научни форуми – 2.5 т.
6. Участие с постер в научни форуми в България – 1 т.

III. Стипендия за участие в курсове на EADV. Оценяването на кандидатите се извършва по точкова система, въз основа на сбор от точките, получени от следните критерии:
1. Публикации в международни научни списания – 4 т.
2. Публикации в български научни списания – 3 т.
3. Доклад/постер в международни научни форуми – 2 т.
4. Участие с доклад/постер в научни форуми в България – 1 т.
5. С предимство се ползват кандидати, които имат публикации във връзка с темата на курса.
Кандидатите трябва да адресират молбите и съответните придружаващи ги документи по имейл до председателя на комисията Проф. Снежина Василева, Клиника по дерматология, УМБАЛ Александровска, София, snejina.vassileva@gmail.com.